1. انتشارات جعفری نوین
  2. دروس عمومی
  3. شناسایی گیاهان هرز ایران
شناسایی گیاهان هرز ایران شهرآب
شناسایی گیاهان هرز ایران شهرآب شهرآب  
شناسایی گیاهان هرز ایران شهرآب شهرآب  

شناسایی گیاهان هرز ایران

کد کتاب 122037

کتاب شناسایی گیاهان هرز ایران

تعداد صفحه
چاپ
زبان
سال نشر
شابک
قطع
نوبت چاپ

خرید شناسایی گیاهان هرز ایران

دارای 5% تخفیف  

کتاب شناسایی گیاهان هرز ایران

کتاب شناسایی گیاهان هرز ایران

کتاب شناسایی گیاهان هرز ایران

فصل1: اصول مدیریت گیاهان هرز

فصل2: نگاهی به شرایط چغرافیایی و اقلیمی ایران به منظور آشنایی با پراکندگی گیاهان هرز

فصل3: شناسایی و معرفی گیاهان هرز رایج ایران

فصل4: معرفی گیاهان هرز اتفاقی

فصل5: طبقه بندی گیاهان هرز براساس نوع رویشگاه