1. انتشارات جعفری نوین
  2. دروس عمومی
  3. آموزه های اخلاقی ، حقوقی و قانونی در نظام سلامت
آموزه های اخلاقی ، حقوقی و قانونی در نظام سلامت شهرآب
آموزه های اخلاقی ، حقوقی و قانونی در نظام سلامت شهرآب شهرآب  

آموزه های اخلاقی ، حقوقی و قانونی در نظام سلامت

کد کتاب 121996

کتاب آموزه های اخلاقی ، حقوقی و قانونی در نظام سلامت

زبان
سال نشر
شابک
قطع
نوبت چاپ

خرید آموزه های اخلاقی ، حقوقی و قانونی در نظام سلامت

دارای 5% تخفیف  

کتاب آموزه های اخلاقی ، جقوقی و قانونی در نظام سلامت

کتاب آموزه های اخلاقی ، جقوقی و قانونی در نظام سلامت

کتاب آموزه های اخلاقی ، جقوقی و قانونی در نظام سلامت

بخش اول: کلیات مربوط به ابعاد مسائلل اخلاقی، حقوقی ، قانونی در بخش های بالینی و منابع داخلی و خارجی مربوط به این بخش

بخش دوم

فصل1: قانون عملکرد  پرستاری و استانداردهای مراقبت پرستاری

فصل2: حقوق بیمار

فصل3: خاطرات حقوقی و مسئولیت های شغلی

فصل4: خاطرات حقوقی در زمان مرخصی

فصل5: مسئولیت سو عملکرد (سهل انگاری و قصور)

فصل6: جنبه های حقوقی تنظیم اسناد

فصل7: حقوق پرستاران به عنوان کارمند

فصل8: تصمیم گیری های اخلاقی

فصل9: تضادهای اخلاقی در عملکردهای بالینی

فصل10: مهم ترین معضلات اخلاقی در پرستاری

فصل11: مسئولیت های اخلاقی یک سرگروه( مترون، سوپروایزر، سرپرستار)

فصل12: مسائل اخلاقی و قانونی از دیدگاه منابع انسانی

بخش3: ضمیمه ها

بخش4: واژه نامه

بخش5: منابع