1. انتشارات جعفری نوین
  2. دروس عمومی
  3. آمار پیشرفته در تربیت بدنی و علوم ورزشی
آمار پیشرفته در تربیت بدنی و علوم ورزشی شهرآب

آمار پیشرفته در تربیت بدنی و علوم ورزشی

کد کتاب 121994

کتاب آمار پیشرفته در تربیت بدنی و علوم ورزشی

پارامتری و نا پارامتری

تعداد صفحه
180
زبان
سال نشر
شابک
قطع
نوبت چاپ

خرید آمار پیشرفته در تربیت بدنی و علوم ورزشی

دارای 5% تخفیف  

کتاب آمار پیشرفته در تربیت بدنی و علوم ورزشی

کتاب آمار پیشرفته در تربیت بدنی و علوم ورزشی

کتاب آمار پیشرفته در تربیت بدنی و علوم ورزشی

فصل1: آمار

فصل2: جامعه و نمونه

فصل3: استباط آماری

فصل4: آزمون -t برای یک گروه

فصل5: آزمون -برای دو گروه مستقل

فصل6: تحلیل واریانس یک عاملی

فصل 7: تحلیل واریانس دو عاملی

فصل8: روش های مقایسه چندگانه بین میانگین ها

فصل9: همبستگی

فصل10: رگرسیون ساده

فصل11: رگرسیون چند گانه

فصل12: توزیع مجذوری کای

فصل13: آزمون های ناپارامتری

 

 

کتاب های مرتبط با آمار پیشرفته در تربیت بدنی و علوم ورزشی