1. انتشارات جعفری نوین
  2. دروس عمومی
  3. مدیریت یکپارچه اورژانس های پیش بیمارستانی و بیمارستانی
مدیریت یکپارچه اورژانس های پیش بیمارستانی و بیمارستانی

مدیریت یکپارچه اورژانس های پیش بیمارستانی و بیمارستانی

کد کتاب 121956

کتاب مدیریت یکپارچه اورژانس های پیش بیمارستانی و بیمارستانی

گامی موثر در مدیریت بحران حوزه سلامت

تعداد صفحه
246
زبان
سال نشر
شابک
قطع
نوبت چاپ

خرید مدیریت یکپارچه اورژانس های پیش بیمارستانی و بیمارستانی

دارای 5% تخفیف  

کتاب مدیریت یکپارچه اورژانس های پیش بیمارستانی و بیمارستانی

کتاب مدیریت یکپارچه اورژانس های پیش بیمارستانی و بیمارستانی

بخش اول: مدیریت

فصل1: مفاهیم و اصول

فصل2: برنامه ریزی

فصل3: سازماندهی

فصل4: رهبری

فصل5: بهره وری

فصل6: نقش آموزش در مدیریت

بخش دوم: اورژانس

فصل1: اهمیت نقش اورژانس در جوامع انسانی

فصل2: تحولات در نگرش های مدیریت اورژانس

بخش سوم: مدیریت اورژانس

فصل1: کلیات

فصل2: مروری بر تاریخچه اورژانس

بخش چهارم: مدیریت یکپارچه

فصل1: کلیات

فصل2: متدولوژِی طراحی و پیاده سازی سیستم مدیریت یکپارچه

بخش پنجم: مدیریت بحران در حوزه سلامت

فصل1: کلیات

فصل2: مفاهیم

فصل3: مدیریت بحران

فصل4: مدیریت بحران و حوادث غیرمتقربه در حوزه سلامت