1. انتشارات جعفری نوین
  2. علوم پایه
  3. بیوشیمی
  4. چکیده بیوشیمی بالینی دولین ویرایش اول
چکیده بیوشیمی بالینی دولین ویرایش اول

چکیده بیوشیمی بالینی دولین ویرایش اول

کد کتاب 121945

کتاب چکیده بیوشیمی بالینی دولین ویرایش اول

چاپ
زبان
سال نشر
قطع
نوبت چاپ

خرید چکیده بیوشیمی بالینی دولین ویرایش اول

دارای 5% تخفیف  

کتاب چکیده بیوشیمی بالینی دولین ویرایش اول

بخش اول ساختار و مولکول

فصل اول: ساختمان سلول

فصل دوم: آب و الکترولیت

فصل سوم: ساختمان اسیدنوکلئیک

فصل چهارم: آمینواسید ها و ساختمان پروتئین‌ ها

فصل پنجم: آنزیم‌ شناسی

فصل ششم: سیتوکروم‌ های P450 و نیتریک اکسید سنتازها

فصل هفتم: غشاهای زیستی و انتقال مواد

فصل هشتم: انتقال پیام (سیگنالینگ)

فصل نهم: همانندسازی، نوترکیبی و ترمیم DNA

فصل دهم: رونویسی، ترجمه و تنظیم بیان ژن

بخش دوم بیوشیمی و متابولیسم 129

فصل اول: سیستم‌ های تولید کننده و مصرف کننده انرژی

فصل دوم: متابولیسم و کربوهیدرات‌ ها

فصل سوم: متابولیسم لیپیدها

فصل چهارم: متابولیسم اسیدهای آمینه

فصل پنجم: متابولیسم هم

فصل ششم: هضم و جذب مواد غذایی

فصل هفتم: ارتباط متابولیکی

فصل هشتم: متابولیسم نوکلئوتیدهای پورینی و پیریمیدینی

فصل نهم: ویتامین‌ ها و مواد معدنی

فصل دهم: بیوشیمی هورمون‌ ها

فصل یازدهم: بیوشیمی بافت

فصل دوازدهم: مرگ سلولی برنامه‌ ریزی شده در سرطان