1. انتشارات جعفری نوین
  2. علوم پایه
  3. ایمنی شناسی
  4. IQB ایمنی شناسی و IQB ده سالانه دکتری ایمونولوژی همراه با پاسخنامه تشریحی
IQB ایمنی شناسی و IQB ده سالانه دکتری ایمونولوژی همراه با پاسخنامه تشریحی پکیج جعفری نوین
IQB ایمنی شناسی و IQB ده سالانه دکتری ایمونولوژی همراه با پاسخنامه تشریحی پکیج جعفری نوین پکیج جعفری نوین  
IQB ایمنی شناسی و IQB ده سالانه دکتری ایمونولوژی همراه با پاسخنامه تشریحی پکیج جعفری نوین پکیج جعفری نوین  
IQB ایمنی شناسی و IQB ده سالانه دکتری ایمونولوژی همراه با پاسخنامه تشریحی پکیج جعفری نوین پکیج جعفری نوین  

IQB ایمنی شناسی و IQB ده سالانه دکتری ایمونولوژی همراه با پاسخنامه تشریحی

کد کتاب 121901

کتاب IQB ایمنی شناسی و IQB ده سالانه دکتری ایمونولوژی همراه با پاسخنامه تشریحی

خرید این دو کتاب با هم دارای 20 درصد تخفیف میباشد .

تعداد صفحه
زبان
سال نشر
قطع
نوبت چاپ

خرید IQB ایمنی شناسی و IQB ده سالانه دکتری ایمونولوژی همراه با پاسخنامه تشریحی

دارای 20% تخفیف  

کتاب IQB ایمنی شناسی همراه با پاسخنامه تشریحی

فصل 1: آنتی ژن ها و ایمونوژن

فصل 2: آنتی بادی ها

فصل 3: لنفوسیت B و آنتی ژن های قندی

فصل 4: کمپلمان

فصل 5: MHC و عرضه

فصل 6: سلول های عرضه کننده‌ آنتی ژن (APC)

فصل 7: سلول T و سوپرآنتی‌ژن‌ها

فصل 8: سایتوکاین

فصل 9: کموکاین

فصل 10: گیرنده‌های FC (FCR)

فصل 11: مولکول های چسبان

فصل 12: ایمنی‌ ذاتی

فصل 13: تحمل (تولرانس)

فصل 14: آپوپتوز (مرگ سلولی)

فصل 15: ارگان های لنفاوی

فصل 16: اتوایمنی

فصل 17: ازدیاد حساسیت

فصل 18: نقص ایمنی

فصل 19: ایدز

فصل 20: تومور

فصل 21: پیوند و رد پیوند

فصل 22: واکسن

فصل 23: ایمونولوژی عفونی

فصل 24: ایمونوژنتیک

فصل 25: انتقال سیگنال

فصل 26: ایمونوهماتولوژی

فصل 27: ایمونوتکنولوژی

کتاب IQB ده سالانه دکتری ایمونولوژی همراه با پاسخنامه تشریحی

آزمون دکتری تخصصی رشته ایمنی شناسی سال 88-87

آزمون دکتری تخصصی رشته ایمنی شناسی سال 89-88

آزمون دکتری تخصصی رشته ایمنی شناسی سال 90-89

آزمون دکتری تخصصی رشته ایمنی شناسی سال 91-90

آزمون دکتری تخصصی رشته ایمنی شناسی سال 92-91

آزمون دکتری تخصصی رشته ایمنی شناسی سال 93-92

آزمون دکتری تخصصی رشته ایمنی شناسی سال 94-93

آزمون دکتری تخصصی رشته ایمنی شناسی سال 95-94

آزمون دکتری تخصصی رشته ایمنی شناسی سال 96-95

آزمون دکتری تخصصی رشته ایمنی شناسی سال 97-96

آزمون دکتری تخصصی رشته ایمنی شناسی سال 98-97

آزمون دکتری تخصصی رشته ایمنی شناسی سال 99-98

آزمون دکتری تخصصی رشته ایمنی شناسی سال 1400-1399

کالاهایی که کاربران دیگر خریده اند