1. انتشارات جعفری نوین
  2. علوم پزشکی
  3. بیهوشی
  4. ترجمه اصول بیهوشی برای ارزیابی های پیش از جراحی بیماری های همراه و پوزیشن بیمار جلد18 میلر 2020 فصول 31-32-34
ترجمه اصول بیهوشی برای ارزیابی های پیش از جراحی بیماری های همراه و پوزیشن بیمار جلد18 میلر 2020 فصول 31-32-34 اندیشه رفیع
ترجمه اصول بیهوشی برای ارزیابی های پیش از جراحی بیماری های همراه و پوزیشن بیمار جلد18 میلر 2020 فصول 31-32-34 اندیشه رفیع اندیشه رفیع  

ترجمه اصول بیهوشی برای ارزیابی های پیش از جراحی بیماری های همراه و پوزیشن بیمار جلد18 میلر 2020 فصول 31-32-34

کد کتاب 121843

کتاب ترجمه اصول بیهوشی برای ارزیابی های پیش از جراحی بیماری های همراه و پوزیشن بیمار جلد18 میلر 2020 فصول 31-32-34

زبان
سال نشر
قطع
نوبت چاپ
نویسنده

خرید ترجمه اصول بیهوشی برای ارزیابی های پیش از جراحی بیماری های همراه و پوزیشن بیمار جلد18 میلر 2020 فصول 31-32-34

دارای 25% تخفیف  

کتاب ترجمه اصول بیهوشی برای ارزیابی های پیش از جراحی بیماری های همراه و پوزیشن بیمار جلد18 میلر 2020 فصول 31-32-34

کتاب ترجمه اصول بیهوشی برای ارزیابی های پیش از جراحی بیماری های همراه و پوزیشن بیمار جلد18 میلر 2020 فصول 31-32-34