1. انتشارات جعفری نوین
  2. علوم پایه
  3. بیوشیمی
  4. ترجمه کامل دو جلدی اصول بیوشیمی لنینجر 2017 (اندیشه رفیع)
ترجمه کامل دو جلدی اصول بیوشیمی لنینجر 2017 (اندیشه رفیع) اندیشه رفیع

ترجمه کامل دو جلدی اصول بیوشیمی لنینجر 2017 (اندیشه رفیع)

کد کتاب 121808

کتاب ترجمه کامل دو جلدی اصول بیوشیمی لنینجر 2017 (اندیشه رفیع)

با مقدمه و نظارت: دکتر پروین پاسالار

تعداد صفحه
چاپ
زبان
سال نشر
قطع
نوبت چاپ

خرید ترجمه کامل دو جلدی اصول بیوشیمی لنینجر 2017 (اندیشه رفیع)

دارای 20% تخفیف  

کتاب ترجمه کامل دو جلدی اصول بیوشیمی لنینجر 2017 (اندیشه رفیع)

کتاب ترجمه کامل دو جلدی اصول بیوشیمی لنینجر 2017 (اندیشه رفیع)

فصل 1 : پایه های بیوشیمی

فصل 2 : آب 

فصل 3 : اسید های آمینه ، پپتیدها و پروتئین ها

فصل 4 : ساختار سه بعدی پروتئین ها

فصل 5 : عملکرد پروتئین

فصل 6 : آنزیم ها 

فصل 7 : کربوهیدرات ها و گلیکوبیولوژی

فصل 8 : نوکلئوتیدها و اسیدهای نوکلئیک

فصل 9 : تکنولوژی های اطلاعات بر پایه DNA

فصل 10 : لیپیدها

فصل 11 : غشاهای بیولوژیک و انتقال

فصل 12 : پیام رسانی زیستی

بخش دوم

  فصل 13 : بیوانرژتیک و انواع واکنش های بیوشیمیایی

  فصل 14 : گلیکولیز، گلوکونئوژنز و مسیر پنتوز فسفات

  فصل 15 : اصول تنظیم متابولیک

  فصل 16 : چرخه اسید سیتریک

  فصل 17 : کاتابولیسم اسید چرب

  فصل 18 : اکسیداسیون اسیدهای آمینه و ساخت اوره

  فصل 19 : فسفریلاسیون اکسیداتیو

  فصل 20 : بیوسنتز کربوهیدرات ها در گیاهان و باکتری ها

  فصل 21 : بیوسنتز لیپید

  فصل 22 : بیوسنتز اسیدهای آمینه، نوکلئوتیدها و مولکول های مرتبط

  فصل 23 : تنظیم هورمونی و یکپارچگی متابولیسم پستانداران

بخش سوم : مسیرهای اطلاعاتی

  فصل 24 : ژن ها و کروموزوم ها

  فصل 25 : متابولیسم DNA

  فصل 26 : متابولیسم RNA

  فصل 27 : متابولیسم پروتئین

  فصل 28 : تنظیم بیان ژن

پاسخ سوالات فصل ها

کالاهایی که کاربران دیگر خریده اند