1. انتشارات جعفری نوین
  2. علوم پایه
  3. بیوشیمی
  4. ترجمه کامل دو جلدی اصول بیوشیمی لنینجر 2018 (حیدری)
ترجمه کامل دو جلدی اصول بیوشیمی لنینجر 2018 (حیدری) حیدری

ترجمه کامل دو جلدی اصول بیوشیمی لنینجر 2018 (حیدری)

کد کتاب 121807

کتاب ترجمه کامل دو جلدی اصول بیوشیمی لنینجر 2018 (حیدری)

همراه با سوالات و پاسخ های تشریحی پایانی هر فصل

تعداد صفحه
چاپ
زبان
سال نشر
قطع
نوبت چاپ

خرید ترجمه کامل دو جلدی اصول بیوشیمی لنینجر 2018 (حیدری)

دارای 5% تخفیف  

کتاب ترجمه کامل دو جلدی اصول بیوشیمی لنینجر 2018 (حیدری)

کتاب ترجمه کامل دو جلدی اصول بیوشیمی لنینجر 2018 (حیدری)

فصل 1- پایه های بیوشیمی

بخش اول- ساختار و کاتالیز

فصل 2- آب

فصل 3- اسیدهای آمینه، پیتیها و پروتئین ها

فصل 4- ساختار سهبعدی پروتئین ها

فصل 5- عملکرد پروتئین

فصل 6- آنزیم ها

فصل 7- کربوهیدرات ها و گلیکوبیولوژیگ

فصل 8- نوکلئتیدها و اسیدها نوکلیئیک

فصل 9- فناوری های اطلاعات بر پایه DNA

فصل 10- لیپیدها

فصل 11- غشاهای بیلوژیکو انتقال

فصل 12- پیام رسانی زیستی

پاسخ سؤالات انتهای فصل ها

بخش دوم: بیوانرژیک و متابولیسم

فصل 13- بیوانرزتیک و انواع واکنش های شیمیایی

فصل 14-گلیکولیز، گلوکوننوژنز و مسیر پتوز فسفات

فصل 15- چرخه اسید سیتریک

فصل 17- کاتابولیسم اسید چرب

فصل 18- اکسیداسیون اسید آمینه و تولید اوره

فصل 19- فسفریلاسیون اکسیداتیو

فصل 20- فتوسنتز و سنتز کربوهیدرات در گیاهان

فصل 21- بیوسنتز لیپید

فصل 22- بیوسنتز اسیدهای آمینه، نوکلئوتیها و مولکول های وابسته

فصل 23- تنظیم هورمونی و یکپارچگی متابولیسم پستانداران

بخش سوم: مسیرهای اطلاعاتی

فصل 24- ژن ها و کروموزوم ها

فصل 25- متابولیسم DNA

فصل 26- متابولیسم RNA

فصل 27- متابولیسم پروتئین

فصل 28- تنظیم بیان ژن

واژه نامه توصیفی

کالاهایی که کاربران دیگر خریده اند