1. انتشارات جعفری نوین
  2. پرستاری و مامایی
  3. زنان/ مامایی
  4. بیماری های زنان و زایمان بکمن و لینگ 2019
بیماری های زنان و زایمان بکمن و لینگ 2019

بیماری های زنان و زایمان بکمن و لینگ 2019

کد کتاب 121409

کتاب بیماری های زنان و زایمان بکمن و لینگ 2019

منبع معرفی شده جهت آزمون پیش کارورزی و پذیرش دستیاری از سوی وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی

تحت نظارت و ویراستار علمی: دکتر مرجان قائمی بیدگلی

تعداد صفحه
چاپ
زبان
سال نشر
شابک
قطع
نوبت چاپ
نویسنده

خرید بیماری های زنان و زایمان بکمن و لینگ 2019

دارای 5% تخفیف  

کتاب بیماری های زنان و زایمان بکمن و لینگ 2019

کتاب بیماری های زنان و زایمان بکمن و لینگ 2019

کتاب های مرتبط با بیماری های زنان و زایمان بکمن و لینگ 2019