1. انتشارات جعفری نوین
 2. پیراپزشکی
 3. فناوری اطلاعات سلامت/ انفورماتیک
 4. مبانی ابزار سازی در علوم سلامت
مبانی ابزار سازی در علوم سلامت جامعه نگر
مبانی ابزار سازی در علوم سلامت جامعه نگر جامعه نگر  
مبانی ابزار سازی در علوم سلامت جامعه نگر جامعه نگر  
مبانی ابزار سازی در علوم سلامت جامعه نگر جامعه نگر  
مبانی ابزار سازی در علوم سلامت جامعه نگر جامعه نگر  
مبانی ابزار سازی در علوم سلامت جامعه نگر جامعه نگر  
مبانی ابزار سازی در علوم سلامت جامعه نگر جامعه نگر  
مبانی ابزار سازی در علوم سلامت جامعه نگر جامعه نگر  
مبانی ابزار سازی در علوم سلامت جامعه نگر جامعه نگر  
مبانی ابزار سازی در علوم سلامت جامعه نگر جامعه نگر  
مبانی ابزار سازی در علوم سلامت جامعه نگر جامعه نگر  
مبانی ابزار سازی در علوم سلامت جامعه نگر جامعه نگر  
مبانی ابزار سازی در علوم سلامت جامعه نگر جامعه نگر  

مبانی ابزار سازی در علوم سلامت

کد کتاب 102135

مبانی ابزار سازی در علوم سلامت

طراحی و روان سنجی ابزار

تعداد صفحه
282
زبان
سال نشر
شابک
قطع
نوبت چاپ

خرید مبانی ابزار سازی در علوم سلامت

دارای 10% تخفیف  

کتاب مبانی ابزار سازی در علوم سلامت 

 1. آشنایی با مکاتب ابزارسازی و مفروضات فلسفی
 2. ابزارسازی در مفاهیم ذهنی
 3. آشنایی با ابزارهای مختلف اندازه­گیری
 4. شاخص­ها و مقیاس­ها
 5. آشنایی با پرسش­نامه و فرایند طراحی
 6. روش­های ترجمه­ ی ابزار
 7. بررسی ویژگی­های روان­سنجی ابزارهای اندازه­گیری
 8. مروری بر مقیاس­های اندازه­گیری نگرش
 9. نمره­ گذاری ابزار

کالاهایی که کاربران دیگر خریده اند