1. انتشارات جعفری نوین
  2. روان
  3. روان درمانی / مشاوره
  4. مداخلات رفتاری در رفتاردرمانی شناختی
مداخلات رفتاری در رفتاردرمانی شناختی

مداخلات رفتاری در رفتاردرمانی شناختی

کد کتاب 121304

کتاب مداخلات رفتاری در رفتاردرمانی شناختی

راهنمای عملی کاربرد نظریه در عمل

تعداد صفحه
444
چاپ
زبان
سال نشر
شابک
قطع
نوبت چاپ

خرید مداخلات رفتاری در رفتاردرمانی شناختی

دارای 3% تخفیف  

کتاب مداخلات رفتاری در رفتاردرمانی شناختی

کتاب مداخلات رفتاری در رفتاردرمانی شناختی

این کتاب که توسط انجمن روان‌شناسی آمریکا منتشر شده است، یکی از اندک کتاب‌هایی است که مداخلات رفتاری مورد استفاده در CBT را به‌طور مفصل مورد بحث قرار داده است. همچنین در این کتاب چگونگی انجام ارزیابی رفتاری و فرمول‌بندی موردی رفتاری به‌طور کاملتوضیح داده شده است. در تمامی فصول به همراه توضیحات مربوط به هر مداخله و مبانی نظری مربوط به آن، یک نمونه موردی نیز در انتهای فصل آورده شده و نحوه کاربرد آن مداخله در عمل را نشان داده است. در فصل های 1 تا 3 کلیات، ساختار جلسات سنجش اولیه و فرمول‌بندی موردی رفتاری و طرح‌ریزی درمان توضیح داده شده است. از فصل های 4 تا 10 مداخلات رفتاری مهم از جمله تغییر رفتار به‌وسیله تغییر محیط، مداخله در جنبه‌های کارکردی تفکر ناسازگارانه، تغییر رفتار با ایجاد مهارت‌ها، ارتقای کارایی بین‌فردی، فعال‌سازی رفتاری، مداخلات مبتنی بر مواجهه، ارتقای تنظیم هیجان ذکر شده و در آخر در دو فصل آخر نیز نحوه مدیریت چالش‌های درمانی و پایان دادن به درمان و مراقبت‌های‌ بعدی توضیح داده شده است.

کتاب مداخلات رفتاری در رفتاردرمانی شناختی

فصل1: کلیات

فصل2: اصول، اهداف و ساختار جلسات ارزیابی اولیه

فصل3: فرمول بندی موردی و برنامه ریزی درمان

فصل4: تغییر رفتار به وسیله تغییر محیط

فصل5: هدف قرار دادن جنبه های کارکردی تفکر ناسازگارانه

فصل6: تغییر رفتار با ایجاد مهارت ها

فصل7: ارتقای کارایی بین فردی

فصل8: فعال سازی رفتاری

فصل9: مداخلات مبتنی بر مواجهه

فصل10: ارتقای تنظیم هیجان

فصل11: مدیریت چالش های درمانی

فصل12: پایان دادن به درمان و مراقبت های بعدی

 

کتاب های مرتبط با مداخلات رفتاری در رفتاردرمانی شناختی