1. انتشارات جعفری نوین
  2. روان
  3. روان درمانی / مشاوره
  4. برنامه عملی تقویت کفایت اجتماعی نوجوانان دارای اوتیسم
برنامه عملی تقویت کفایت اجتماعی نوجوانان دارای اوتیسم ارجمند

برنامه عملی تقویت کفایت اجتماعی نوجوانان دارای اوتیسم

کد کتاب 121273

کتاب برنامه عملی تقویت کفایت اجتماعی نوجوانان دارای اوتیسم

با رویکرد هنرهای نمایشی

تعداد صفحه
252
زبان
سال نشر
شابک
قطع
مترجم
نوبت چاپ
نویسنده

خرید برنامه عملی تقویت کفایت اجتماعی نوجوانان دارای اوتیسم

دارای 3% تخفیف  

کتاب برنامه عملی تقویت کفایت اجتماعی نوجوانان دارای اتیسم

کتاب برنامه عملی تقویت کفایت اجتماعی نوجوانان دارای اتیسم

 

کتاب برنامه عملی تقویت کفایت اجتماعی نوجوانان دارای اتیسم

بخش1: زمینه و کلیات

فصل1: کفایت اجتماعی

فصل2: جامعه هدف در برنامه کفایت اجتماعی

فصل3: حمایت تجربی برای برنامه

فصل4: مدیریت رفتار

فصل5: سازماندهی برنامه و مباحثی در مورد رهبری گروه

بخش2: برنامه جلسات

جلسه1: رسمیت بخشیدن به هویت گروهی

جلسه2: تمرکز توجه

جلسه3: دانش هیجانی

جلسه4: حالت های چهره و زبان بدن (قسمت1)

جلسه5: حالت های چهره و زبان بدن (قسمت2)

جلسه6: نشانه های آوایی

جلسه7: قرار دادن نشانه ها در کنار یکدیگر

جلسه8 و9: ناهماهنگی نشانه ها

جلسه10: نقطه نظر

جلسه11: درک تعامل ها (قسمت1)

جلسه12: درک تعامل ها (قسمت2)

جلسه13: روان شدن در مکالمه

جلسه14: برخورد با مورد تمسخر قرار گرفتن