1. انتشارات جعفری نوین
  2. علوم پایه
  3. میکروب شناسی
  4. میکروب‌شناسی پزشکی جاوتز 2019 (جلد اول)
میکروب‌شناسی پزشکی جاوتز 2019 (جلد اول) ارجمند
میکروب‌شناسی پزشکی جاوتز 2019 (جلد اول) ارجمند ارجمند  

میکروب‌شناسی پزشکی جاوتز 2019 (جلد اول)

کد کتاب 121231

کتاب میکروب‌شناسی پزشکی جاوتز 2019 (جلد اول)

تعداد صفحه
576
چاپ
زبان
سال نشر
شابک
قطع
نوبت چاپ

خرید میکروب‌شناسی پزشکی جاوتز 2019 (جلد اول)

دارای 8% تخفیف  

کتاب میکروب‌شناسی پزشکی جاوتز 2019 (جلد اول)

کتاب میکروب‌شناسی پزشکی جاوتز 2019 (جلد اول)

کتاب میکروب‌شناسی پزشکی جاوتز 2019 (جلد اول)

فصل1: علم میکروب شناسی

فصل2: ساختمان سلول

فصل3: طبقه بندی باکتری ها

فصل4: رشد،بقا و مرگ میکروارگانیسم ها

فصل5: کشت میکروارگانیسم ها

فصل6: متابولیسم میکروبی

فصل7: ژنتیک میکروبی

فصل8: ایمونولوژی

فصل9: مکانیسم بیماری زایی عفونت های باکتریایی

فصل10: فلور میکروبی طبیعی بدن انسان

فصل11: باسیل های گرم مثبت اسپورزا: گونه های باسیلوس

فصل12:  باسیل های گرم مثبت هوازی غیراسپورزا

فصل13: استافیلوکوک ها

فصل14: استرپتوکوک ها،انتروکوک ها و جنس های مرتبط به آنها

فصل15: باسیل های گرم منفی روده ای

فصل16: پسودوموناها،آسینتو باکتر،بورخولدریا و استنوتروفوموناس

فصل17: ویبریو،آئروموناس،کمپیلوباکتر و هلیکوباکتر

فصل18: هموفیلوس،بوردتلا،بروسلا و فرانسیسلا

فصل19: یرسینیا و پاستورلا

فصل20: نیسریاها

فصل21: عفونت ها ی ناشی از باکتری های بی هوازی

فصل22: لژیونلا،بارتونلا و باکتری های بیماری زای غیر معمول

فصل23: مایکوباکتریا

فصل24: اسپیروکت ها : ترپونما،بورلیا و لپتوسپیرا

فصل25: مایکوپلاسماها و باکتری های دارای دیواره ی سلولی ناقص

فصل26: ریکتزیا و جنس های مرتبط

فصل27: گونه های کلامیدیا

فصل28: شیمی درمانی ضد میکروبی