1. انتشارات جعفری نوین
  2. علوم پایه
  3. بیوشیمی
  4. IQB شیمی آلی(همراه با پاسخنامه تشریحی)
IQB شیمی آلی(همراه با پاسخنامه تشریحی) گروه تالیفی دکتر خلیلی
IQB شیمی آلی(همراه با پاسخنامه تشریحی) گروه تالیفی دکتر خلیلی گروه تالیفی دکتر خلیلی  

IQB شیمی آلی(همراه با پاسخنامه تشریحی)

کد کتاب 102098

کتاب IQB شیمی آلی(همراه با پاسخنامه تشریحی)

تعداد صفحه
397
زبان
سال نشر
شابک
قطع
نوبت چاپ

خرید IQB شیمی آلی(همراه با پاسخنامه تشریحی)

دارای 20% تخفیف  

کتاب IQB شیمی آلی(همراه با پاسخنامه تشریحی)

بیوشیمی بالینی ، سم شناسی ، نانوتکنولوژی ، بهداشت حرفه ای ، رادیودارو و علوم پایه داروسازی

کتاب IQB شیمی آلی(همراه با پاسخنامه تشریحی)

کتاب IQB شیمی آلی(همراه با پاسخنامه تشریحی)

فصل اول: ساختارهای لوئیس، حلال‌ها در سیستم‌های آلی، آلکان‌ها، سینتیک

سوالات

پاسخنامه تشریحی

فصل دوم: شیمی فضایی (استرئوشیمی)

سوالات

پاسخنامه تشریحی

فصل سوم: آلکیل‌هالیدها و واکنش‌های جانشینی نوکلئوفیلی

سوالات

پاسخنامه تشریحی

فصل چهارم: آلکن‌ها

سوالات

پاسخنامه تشریحی

فصل پنجم: الکل‌ها و اترها، اپوکسیدها، کاربن‌ها

سوالات

پاسخنامه تشریحی

فصل ششم: آلکین‌ها

سوالات

پاسخنامه تشریحی

فصل هفتم: ترکیبات آلیفاتیک حلقوی

سوالات

پاسخنامه تشریحی

فصل هشتم: خصلت آروماتیک بنزن و مشتقات آن

سوالات

پاسخنامه تشریحی

فصل نهم: آلدهیدها و کتون‌ها

سوالات

پاسخنامه تشریحی

فصل دهم: کربوکسیلیک اسیدها، مشتقات عاملی کربوکسیلیک اسیدها

سوالات

پاسخنامه تشریحی

فصل یازدهم: آمین‌ها

سوالات

پاسخنامه تشریحی

فصل دوازدهم: کربانیون‌ها

سوالات

پاسخنامه تشریحی

فصل سیزدهم: فنل‌ها

سوالات

پاسخنامه تشریحی

فصل چهاردهم: آریل‌هالیدها

سوالات

پاسخنامه تشریحی

فصل پانزدهم: ترکیبات هتروسیکل

سوالات

پاسخنامه تشریحی

فصل شانزدهم: واکنش‌های هماهنگ

سوالات

پاسخنامه تشریحی

فصل هفدهم: کاربرد طیف‌سنجی در شیمی آلی

سوالات

پاسخنامه تشریحی

ضمیمه

کالاهایی که کاربران دیگر خریده اند