1. انتشارات جعفری نوین
  2. دندانپزشکی
  3. مرجع
  4. فتوگرافی در دندانپزشکی
فتوگرافی در دندانپزشکی رویان پژوه
فتوگرافی در دندانپزشکی رویان پژوه رویان پژوه  

فتوگرافی در دندانپزشکی

کد کتاب 120895

کتاب فتوگرافی در دندانپزشکی

تعداد صفحه
320
چاپ
زبان
سال نشر
شابک
قطع
نوبت چاپ

خرید فتوگرافی در دندانپزشکی

دارای 12% تخفیف  

کتاب فتوگرافی در دندانپزشکی

درمان هـای دندانپزشـکی در سـطوح مختلفـی انجـام می گیـرد کـه علاوه بر آثـار درمانـی، باعث بـروز تغییراتـی در وضعیت ظاهـری می گردنـد. ثبـت وضعیـت قبـل از درمـان و مقایسـه آن بـا حالـت ظاهـری در انتهـای درمـان، علاوه بـر فراهـم آوردن امـکان مقایسـه بـرای بیمـار و حفـظ آن تغییـرات در بایگانـی مراکز درمانـی، می تواند در جهت آموزش دانشـجویان و دسـتیاران نیـز مفید باشـد.  کتـاب حاضـر در دو بخـش تئـوری و عملـی نگاشـته شـده اسـت کـه در بخـش تئـوری بـه مباحـث پایـه ای چـون مفهـوم اکسـپوژر، اصـول تصویربـرداری دیجیتـال، کاربـرد فلـش و تنظیمـات دوربیـن می پـردازد. در بخـش عملـی نیـز روش هـای اخذ تصویـر داخـل و خـارج دهانـی و مباحـث وابسـته بـه آنهـا را ارائـه می نمایـد. مطالعـه کتـاب حاضر را به دانشـجویان دندانپزشـکی، هنر و عکاسـی، دسـتیاران دندانپزشـکی و دندانپزشـکان، علاقمندان و شـاغلین حرفه هـای وابسـته بـه بایگانی مدارک بیمـاران توصیـه می نماییم.

کتاب فتوگرافی در دندانپزشکی

کتاب فتوگرافی در دندانپزشکی

بخش1: تئوری

فصل1: اصول کلی تصویربرداری

فصل2:سیستم چشمی ( optica)

فصل3: مفهوم اکسپوژر 

فصل4:اصول تصویربرداری دیجیتال

فصل5: نقش فتوگرافی در اعمال بالینی

فصل6: تنظیمات دوربین برای دندانپزشکی

فصل7: ارتوگرافی تصاویر

فصل8: واحدهای فلش

فصل9:فتوگرافی از رادیوگرافها

بخش2: تکنیک‌ها

فصل10: تجهیزات و لوازم جانبی

فصل11: سری تصاویر خارج دهانی

فصل12: سری تصاویر داخل دهانی

فصل13: مدارک فتوگرافی

کالاهایی که کاربران دیگر خریده اند