1. انتشارات جعفری نوین
  2. دندانپزشکی
  3. مرجع
  4. فتوگرافی در دندانپزشکی
فتوگرافی در دندانپزشکی

فتوگرافی در دندانپزشکی

کد کتاب 120895

کتاب فتوگرافی در دندانپزشکی

تعداد صفحه
320
چاپ
زبان
سال نشر
شابک
قطع
نوبت چاپ
نویسنده

خرید فتوگرافی در دندانپزشکی

دارای 3% تخفیف  

کتاب فتوگرافی در دندانپزشکی

درمان هـای دندانپزشـکی در سـطوح مختلفـی انجـام می گیـرد کـه علاوه بر آثـار درمانـی، باعث بـروز تغییراتـی در وضعیت ظاهـری می گردنـد. ثبـت وضعیـت قبـل از درمـان و مقایسـه آن بـا حالـت ظاهـری در انتهـای درمـان، علاوه بـر فراهـم آوردن امـکان مقایسـه بـرای بیمـار و حفـظ آن تغییـرات در بایگانـی مراکز درمانـی، می تواند در جهت آموزش دانشـجویان و دسـتیاران نیـز مفید باشـد.  کتـاب حاضـر در دو بخـش تئـوری و عملـی نگاشـته شـده اسـت کـه در بخـش تئـوری بـه مباحـث پایـه ای چـون مفهـوم اکسـپوژر، اصـول تصویربـرداری دیجیتـال، کاربـرد فلـش و تنظیمـات دوربیـن می پـردازد. در بخـش عملـی نیـز روش هـای اخذ تصویـر داخـل و خـارج دهانـی و مباحـث وابسـته بـه آنهـا را ارائـه می نمایـد. مطالعـه کتـاب حاضر را به دانشـجویان دندانپزشـکی، هنر و عکاسـی، دسـتیاران دندانپزشـکی و دندانپزشـکان، علاقمندان و شـاغلین حرفه هـای وابسـته بـه بایگانی مدارک بیمـاران توصیـه می نماییم.

کتاب فتوگرافی در دندانپزشکی

کتاب فتوگرافی در دندانپزشکی

فهرست مطالب

اصول کلی تصویربرداری

سیستم چشمی ( optica)

مفهوم اکسپوژر 

اصول تصویربرداری دیجیتال

 نقش فتوگرافی در اعمال بالینی

تنظیمات دوربین برای دندانپزشکی

ارتوگرافی تصاویر

واحدهای فلش

فتوگرافی از رادیوگرافها

تکنیک‌ها

تجهیزات و لوازم جانبی

سری تصاویر خارج دهانی

سری تصاویر داخل دهانی

مدارک فتوگرافی

کتاب های مرتبط با فتوگرافی در دندانپزشکی