1. انتشارات جعفری نوین
  2. پرستاری و مامایی
  3. پرستاری
  4. بیوشیمی برای پرستار
بیوشیمی برای پرستار چهر
بیوشیمی برای پرستار چهر چهر  

بیوشیمی برای پرستار

کد کتاب 100200

کتاب بیوشیمی برای پرستار

تعداد صفحه
203
سال نشر
شابک
قطع
نوبت چاپ

خرید بیوشیمی برای پرستار

دارای 20% تخفیف  

کتاب بیوشیمی برای پرستار

کتاب بیوشیمی برای پرستار

فصل 1 : شیمی عمومی

فصل 2 : قندها

فصل 3 : چربی ها

فصل 4 : اسید های آمینه و پروتئین ها

فصل 5 : آنزیم ها

فصل 6 : نوکلئوتیدها و اسیدهای نوکلئیک

فصل 7 : ویتامین ها و خواص کوآنزیمی آنها

فصل 8 : بیوانرژی

فصل 9 : متابولیسم قندها

فصل 10 : متابولیسم چربی ها

فصل 11 : متابولیسم ترکیبات نیتروژن دار

فصل 12 : همبستگی متابولیسم قندها، لیپیدها و پروتئین ها

فصل 13 : هورمون ها

فصل 14 : انتقال صفات ژنتیکی و بیوسنتز پروتئین ها

فصل 15 : اختلالات متابولیکی

فصل 16 : بیوشیمی خون

فصل 17 : بیوشیمی ادرار

کالاهایی که کاربران دیگر خریده اند