1. انتشارات جعفری نوین
 2. علوم پایه
 3. بیوشیمی
 4. بیوشیمی احسانی
بیوشیمی احسانی پوران پژوهش
بیوشیمی احسانی پوران پژوهش پوران پژوهش  
بیوشیمی احسانی پوران پژوهش پوران پژوهش  

بیوشیمی احسانی

کد کتاب 100191

کتاب بیوشیمی 

خرید کتاب بیوشیمی احسانی

تعداد صفحه
754
زبان
سال نشر
شابک
قطع
نوبت چاپ

خرید بیوشیمی احسانی

کتاب بیوشیمی احسانی   

بیوشیمی به تدریج تبدیل به علم مادر برای تمام علوم زیستی می شود و نقشی شبیه نقش ریاضیات در علوم مهندسی پیدا می کند. کتاب های مرجعی که برای این درس در واحد های دانشگاهی معرفی می شوند، مثل بیوشیمی لنیجر،بیوشیمی دولین یا بیوشیمی استرایر، پس از ترجمه به فارسی، هرکدامشان تبدیل به چند جلد کتاب با تعداد صفحات بالا می شوند. سرعت کسترش و نفوذ این علم در رشته های پزشکی، پیراپزشکی،بیولوژی،میکروبیولوژی،علوم غذایی، ایمونولوژی،هماتولوژی،توکسکولوژی،علوم محیط زیست و دربرخی از صنایع بسیار سریع و شگفت انگیز بوده است.

کتاب حاضر دقیقأ در این زمینه به گونه ای تدوین گردیده است که حدودا در تمام رشته هایی که واحد بیوشیمی ارائه می کنند قابل استفاده برای دانشجویان باشد،برای هر کسی موضوعات جالب و مفید داشته و یک کتاب درسی بیوشیمی برای همه باشد.

بیوشیمی  احسانی

 1. تعادل اسید و باز و تنظیمpH خون
 2. کربوهیدرات ها
 3. ساختمان و اعمال آمینواسیدها و پروتئین ها
 4. ساختمان لیپیدها
 5. ساختمان و اعمال غشاءهای بیولوژیک
 6. ساختمان نوکلئوتیدها و اسیدهای نوکلئیک
 7. بیوانرژتیک
 8. فسفریلاسیون اکسیداتیو
 9. آنزیم ها
 10. کوآنزیم ها و ویتامین ها
 11. متابولیسم کربوهیدرات ها
 12. متابولیسم لیپیدها
 13. متابولیسم ترکیبات نیتروژن دار
 14. همانند سازیDNA
 15. بیان شدن ژن
 16. بیوسنتز پروتئین
 17. هورمون ها

کالاهایی که کاربران دیگر خریده اند