1. انتشارات جعفری نوین
  2. علوم پایه
  3. بیوشیمی
  4. بیوشیمی دولین همراه با ارتباطات بالینی جلد 1 و 2
بیوشیمی دولین همراه با ارتباطات بالینی جلد 1 و 2 آییژ
بیوشیمی دولین همراه با ارتباطات بالینی جلد 1 و 2 آییژ آییژ  

بیوشیمی دولین همراه با ارتباطات بالینی جلد 1 و 2

کد کتاب 100175

کتاب بیوشیمی دولین همراه با ارتباطات بالینی جلد 1و2

تعداد صفحه
730
چاپ
سیاه و سفید
زبان
فارسی
سال نشر
1399
شابک
9789649704579
قطع
رحلی
مترجم
دکتر رضا محمدی
نوبت چاپ
دوم
نویسنده

خرید بیوشیمی دولین همراه با ارتباطات بالینی جلد 1 و 2

دارای 4% تخفیف  

کتاب بیوشیمی دولین همراه با ارتباطات بالینی جلد 1 و 2

بخش اول : ساختمان ماکروملکول ها

فصل 1 : ساختمان سلول اوکاریوتی

فصل 2 : DNAوRNA : ترکیب و ساختمان

فصل 3 : پروتئین : ترکیب و ساختمان

بخش دوم : انتقال اطلاعات

فصل 4 : همانندسازی، نوترکیبی و ترمیم DNA

فصل 5 : RNA : رونویسی و پردازش RNA

فصل 6 : سنتز پروتئین: ترجمه و تغییرات بعد از ترجمه

فصل 7 : DNA نوترکیبی و بیوتکنولوژی

فصل 8 :  تنظیم بیان ژن

بخش سوم : عملکرد پروتئین ها

فصل 9 :  پروتئین ها II : ارتباطات ساختمان-عملکرد در خانواده های پروتئینی

فصل 10 : آنزیم ها: طبقه بندی، کینتیک و کنترل

فصل 11 : سیتوکروم های P450 و اکسید نیتریک سنتازها

فصل 12 : غشاهای بیولوژیک: ساختمان، گیرنده ها و انتقال پیام

فصل 13 : اساس هدایت پیام

بخش چهارم : مسیرهای متابولیک و کنترل آنها

فصل 17 : بیوانرژتیک، میتوکندرها و متابولیسم اکسیداتیو

فصل 18 : متابولیسم کربوهیدرات ها I: مسیرهای متابولیکی اصلی و کنترل آنها

فصل 19 : متابولیسم کربوهیدرات ها II: مسیرهای اختصاصی و گلیکوکونژوگه ها

فصل 20 : متابولیسم لیپیدها I: سنتز، ذخیره سازی و مصرف اسیدهای چرب

فصل 21 : متابولیسم لیپیدها II: مسیرهای متابولیکی مربوط به لیپیدهای اختصاصی

فصل 22 : متابولیسم اسیدهای آمینه و هم

فصل 23 : متابولیسم نوکلئوتیدهای پورینی و پیریمیدینی

فصل 24 : ارتباط متابولیکی

فصل 25 : بیوشیمی هورمون ها

بخش پنجم : فرایندهای فیزیولوژیکی

فصل 26 : بیولوژی سلولی ملکولی

فصل 27 : چرخه سلولی، مرگ سلولی برنامه ریزی شده و سرطان

فصل 28 : هضم و جذب مواد غذایی پایه

فصل 29 : ویتامین ها و مواد معدنی نیازها و فعالیت ها

فصل 30 : درشت مغذی ها: اثرات متابولیکی و مفاهیم سلامتی

کالاهایی که کاربران دیگر خریده اند