1. انتشارات جعفری نوین
 2. علوم پزشکی
 3. فارماکولوژی/ داروسازی
 4. SQP سوالات اختصاصی فارماکولوژی (همراه با پاسخ تشریحی)
SQP سوالات اختصاصی فارماکولوژی (همراه با پاسخ تشریحی) گروه تالیفی دکتر خلیلی
SQP سوالات اختصاصی فارماکولوژی (همراه با پاسخ تشریحی) گروه تالیفی دکتر خلیلی گروه تالیفی دکتر خلیلی  
SQP سوالات اختصاصی فارماکولوژی (همراه با پاسخ تشریحی) گروه تالیفی دکتر خلیلی گروه تالیفی دکتر خلیلی  
SQP سوالات اختصاصی فارماکولوژی (همراه با پاسخ تشریحی) گروه تالیفی دکتر خلیلی گروه تالیفی دکتر خلیلی  
SQP سوالات اختصاصی فارماکولوژی (همراه با پاسخ تشریحی) گروه تالیفی دکتر خلیلی گروه تالیفی دکتر خلیلی  
SQP سوالات اختصاصی فارماکولوژی (همراه با پاسخ تشریحی) گروه تالیفی دکتر خلیلی گروه تالیفی دکتر خلیلی  
SQP سوالات اختصاصی فارماکولوژی (همراه با پاسخ تشریحی) گروه تالیفی دکتر خلیلی گروه تالیفی دکتر خلیلی  
SQP سوالات اختصاصی فارماکولوژی (همراه با پاسخ تشریحی) گروه تالیفی دکتر خلیلی گروه تالیفی دکتر خلیلی  
SQP سوالات اختصاصی فارماکولوژی (همراه با پاسخ تشریحی) گروه تالیفی دکتر خلیلی گروه تالیفی دکتر خلیلی  
SQP سوالات اختصاصی فارماکولوژی (همراه با پاسخ تشریحی) گروه تالیفی دکتر خلیلی گروه تالیفی دکتر خلیلی  
SQP سوالات اختصاصی فارماکولوژی (همراه با پاسخ تشریحی) گروه تالیفی دکتر خلیلی گروه تالیفی دکتر خلیلی  
SQP سوالات اختصاصی فارماکولوژی (همراه با پاسخ تشریحی) گروه تالیفی دکتر خلیلی گروه تالیفی دکتر خلیلی  
SQP سوالات اختصاصی فارماکولوژی (همراه با پاسخ تشریحی) گروه تالیفی دکتر خلیلی گروه تالیفی دکتر خلیلی  
SQP سوالات اختصاصی فارماکولوژی (همراه با پاسخ تشریحی) گروه تالیفی دکتر خلیلی گروه تالیفی دکتر خلیلی  
SQP سوالات اختصاصی فارماکولوژی (همراه با پاسخ تشریحی) گروه تالیفی دکتر خلیلی گروه تالیفی دکتر خلیلی  
SQP سوالات اختصاصی فارماکولوژی (همراه با پاسخ تشریحی) گروه تالیفی دکتر خلیلی گروه تالیفی دکتر خلیلی  
SQP سوالات اختصاصی فارماکولوژی (همراه با پاسخ تشریحی) گروه تالیفی دکتر خلیلی گروه تالیفی دکتر خلیلی  
SQP سوالات اختصاصی فارماکولوژی (همراه با پاسخ تشریحی) گروه تالیفی دکتر خلیلی گروه تالیفی دکتر خلیلی  
SQP سوالات اختصاصی فارماکولوژی (همراه با پاسخ تشریحی) گروه تالیفی دکتر خلیلی گروه تالیفی دکتر خلیلی  
SQP سوالات اختصاصی فارماکولوژی (همراه با پاسخ تشریحی) گروه تالیفی دکتر خلیلی گروه تالیفی دکتر خلیلی  
SQP سوالات اختصاصی فارماکولوژی (همراه با پاسخ تشریحی) گروه تالیفی دکتر خلیلی گروه تالیفی دکتر خلیلی  
SQP سوالات اختصاصی فارماکولوژی (همراه با پاسخ تشریحی) گروه تالیفی دکتر خلیلی گروه تالیفی دکتر خلیلی  
SQP سوالات اختصاصی فارماکولوژی (همراه با پاسخ تشریحی) گروه تالیفی دکتر خلیلی گروه تالیفی دکتر خلیلی  

SQP سوالات اختصاصی فارماکولوژی (همراه با پاسخ تشریحی)

کد کتاب 101647

کتاب SQP سوالات اختصاصی فارماکولوژی (همراه با پاسخ تشریحی)

تعداد صفحه
834
زبان
سال نشر
شابک
قطع
نوبت چاپ

خرید SQP سوالات اختصاصی فارماکولوژی (همراه با پاسخ تشریحی)

دارای 20% تخفیف  

کتاب SQP سوالات اختصاصی فارماکولوژی (همراه با پاسخ تشریحی) 

 1. هورمون های هیپوتالاموس و هیپوفیز
 2. داروهای تیروِیدی و ضد تیروِیدی
 3. کورتیکواستروِیدها و آنتاگونیست های آن ها
 4. هورمون و مهرکننده های گناد
 5. هورمون های پانکراس  و عوامل ضد دیابت
 6. داروهای موثر بر هموستاز استخوان
 7. آنتی بیوتیک های بتالاکتام و مهارکننده های دیواره های سلولی
 8. کلرامفنیکل، تتراسایکلین ها و ماکرولیدها
 9. آمینو گلیکوزیدها
 10. سولفونامیدها،تری مترپریم و کینولون ها
 11. و...

کالاهایی که کاربران دیگر خریده اند