1. انتشارات جعفری نوین
  2. علوم پایه
  3. زیست شناسی
  4. مروری جامع بر زیست شناسی سلولی مولکولی
مروری جامع بر زیست شناسی سلولی مولکولی برای فردا
مروری جامع بر زیست شناسی سلولی مولکولی برای فردا برای فردا  

مروری جامع بر زیست شناسی سلولی مولکولی

کد کتاب 101092

کتاب مروری جامع بر زیست شناسی سلولی مولکولی

تعداد صفحه
488
زبان
سال نشر
شابک
قطع
نوبت چاپ

خرید مروری جامع بر زیست شناسی سلولی مولکولی

دارای 20% تخفیف  

کتاب مروری جامع بر زیست شناسی سلولی مولکولی

کتاب مروری جامع بر زیست شناسی سلولی مولکولی

بخش1: زیست شناسی سلولی

فصل1: سلول

فصل2: درشت مولکول ها وبیومولکول ها

فصل3: غشاء و مبادلات سلول

فصل4: ترافیک درون سلولی وزیکول ها

فصل5: میتوکندری

فصل6: پلاست ها

فصل7: ریبوزوم ها

فصل8: لیزوزوم ها و دیگر اندامک های سلولی

فصل9: هسته و زیر ساختارهای آن

فصل10: اسکلت سلولی

فصل11: اتصالات سلولی

فصل12: ماتریکس خارج سلولی

فصل13: ارتباطات بین سلول ها و پیام رسانی درون سلولی

فصل14: تقسیم، چرخه و تنظیم سلولی

فصل15: پیام رسانی بیولوژیک

فصل16: روش مطالعه ی سلول ها

بخش2: زیست شناسی مولکولی

فصل17: هسته، ژن، ژنوم، DNA

فصل18: همانند سازی DNA

فصل19: جهش و ترمیم DNA

فصل20: نوترکیبی

فصل21: ترانسپوزون و عناصر جا به جا شونده

فصل22: رونویسی ژن ها

فصل23: پیرایش، انتقال و بقاء RNA

فصل24: سنتز و پردازش پروتئین ها

فصل25: تنظیم بیان ژن در پرو کاریوت ها و یو کاریت ها

فصل26: سیکل سلولی، سرطان و آپوپتوز

فصل27: مهندسی ژنتیک

کالاهایی که کاربران دیگر خریده اند