منابع آزمون های پیش کاورزی اسفندماه 1398 و بهار و شهریور 99


تاریخ: 1398/05/12


تعداد بازدید: 2736
منابع آزمون های پیش کاورزی اسفندماه 1398 و بهار و شهریور 99 ، مباحث انتخابی از کتاب مرجع هستند، چهل و هفتمین دوره آزمون پذیرش دستیار تخصصی - دبیرخانه شورای آموزش پزشکی عمومی

دبیرخانه شورای آموزش پزشکی عمومی

منابع آزمون های پیش کاورزی اسفندماه 1398 و بهار و شهریور 99

و چهل و هفتمین دوره آزمون پذیرش دستیار تخصصی

 

بیماری های داخلی

مباحث انتخابی از کتاب سیسیل منابع مرجع آزمون هستند:

بیماری های قلب و عروق : 6، 7، 9 و 10

انکولوژی: 55، 56، 58، 59، 60 و 61

بیماری های ریه: 13، 19، 20، 22، 23

غدد: 62، 64،65، 67، 68، 74، 75

بیماری های کلیه: 26، 28، 29 و 30

روماتولوژی: 77، 78، 79، 80، 81، 82، 85، 122

گوارش: 33 (قسمت A و C)، 35، 37، 38، 42، 43، 44 و 57

سایر موارد: 24، 124، 125 و 126

 

 

 

3–Hypoglycemia (399)

4- Metabolic Syndrome (401)

1 . Diseases of Thyroid Gland (375 - 378)

2 . Diabetes Mellitus (396,397,398)

 •  

6. Acute and chronic Myeloid Leukemia(100,101)

7 . Transfusion Biology and therapy(109)

8. Megaloblastic anemias (95)

9 . Paraneoplastic Syndromes: Endocrinologic /Hematologic (89)

1.Anemia and Polycythemia (59)

2. Iron Deficiency Anemia (93)

3. Disorders of hemoglobin (94)

4. Hemolytic anemia and anemia due to acute blood loss (96)

5. Bone Marrow Failure Syndromes (98)

 •  

5- Irritable Bowel Syndrome (320)

6- Acute Viral Hepatitis (332)

7– Approach to the patient with Liver Disease (329)

8 – The Hyperbilirubinemias(331)

1- Diarrhea & Constipation (42)

2- Gastrointestinal Bleeding (44)

3- Jaundice (45)

4-Peptic ulcer disease and related disorders (Zollinger – Ellison ) (317)

 •  

4-Periarticular Disorders of the extremeties (368)

5- Approach to Articular & Musculoskeletal Disorders(363)

1- Back & Neck Pain (14)

2- Osteoarthritis (364)

3- Infectious Arthritis (125)

 •  

4- Cough and hemoptysis (34, 35)

5- Deep Venous Thrombosis and Pulmonary Thromboembolism(273)

1- Asthma(281)

2- Pneumonia [lung Abscess]) (121)

3- Chronic obstructive Pulmonary disease (286)

 •  

6- Non-ST elevation myocardial infarction AMI (268)

7–ST–Segment elevation myocardial infarction (269)

8 – Syncope (18)

1 – Oedema (37)

2- Physical examination (234)

3- Heart failure (252 , 253)

4- Hypertensive Vascular Disease (271)

5- Ischemic Heart Disease(267)

 •  

4. Acute Kidney Injury (304)

5. Chronic Kidney Injury (305)

6. Urinary Tract Infections, Pyelonephritis, and Prostatitis (130)

1. Fluid and Electrolyte Disturbances (49)

2. Acidosis & Alkalosis (51)

3. Hypocalcemia & Hypercalcemia (50)

 •  

- Cardiogenic shock & Pulmonary Edema (298)

 •  
 
 • >>> کتاب "بیماری های قلب و عروق" تالیف دکتر ابراهیم نعمتی پور و همکاران، انتشار سال 1394 – به استثنای فصل های 3، 6، 8، 13، 19، 21، 22، 28، 32، 34، 35 و قسمت هایی که به رنگ آبی نوشته شده اند، نیز منبع آموزش و مرجع آزمون پیش کاورزی خواهد بود.

بیماری های عفونی و گرمسیری

مباحث انتخابی از کتاب هاریسون به عنوان منابع مرجع آزمون

 • Harrison’s Principles of Internal Medicine/20th edition/ McGrawHill/ 2018

عنوان

فصل

عنوان

فصل

Varicella – Zoster virus infections

188

Fever of unknown origin

17

Common viral respiratory infections

194

Approach to the acutely III infected febrile patient

117

Influenza

195

Infective Endocarditis

123

Human immunodeficiency virus disease: AIDS and related disorders

بجز صفحات 1435 تا آخر

197

Infections of the Skin, Muscles, and Soft Tissues

124

Measles (Rubeola)

200

Acute infections diarrheal disease and bacterial food poisoning

128

Rubella (German Measles)

201

Clostridium difficile infection , including pseudomembranous colitis

129

Mumps

202

Sexually transmitted infections overview and clinical approach

131

Rabies and other Rhabdovirus infections

203

Treatment and prophylaxis of bacterial infections

139

Candidiasis

211

Pneumococcal infections

141

Aspergillosis

212

Staphylococcal infections

142

Amebiasis and infection with free-living amebas

218

Streptococcal infections

143

Malaria

219

Tetanus

147

Toxoplasma infections

223

Botulism

148

Protozoal intestinal infections and Trichomoniasis

224

Salmonellosis

160

Intestinal nematode infections

227

Shigellosis

161

Cestode infections

230

Cholera and other vibrioses

163

Viral Gastroenteritis

198

Brucellosis

164

Severs Sepsis and Septic Shock

297

Tuberculosis

173

Meningitis

133

Leptospirosis

179

Infections Acquired in Health Care Facilities

137

 

 

 
 • آخرین چاپ راهنمای کشوری مبارزه با سل:

آمار و اپیدمیولوژی بیماری های شایع در ایران

Introduction to Biostatistics and Research Methods /fifth Edition/ P.S.S. Sundar Rao, DR. PH/2012 by PHI Learning Private Limited, New Delhi  (26 , 24 تا 14 , 21 , 12 , 11 , 9 تا 1 ) : فصول

 • فصول منتخب از کتاب "اپیدمیولوژی بیماری های شایع در ایران" – دکتر پروین یاوری و همکاران

آخرین چاپ موجود شامل :

جلد اول – فصول 1 تا 17، 26 تا 28 و فصل 32

جلد دوم – فصول 1 تا 16، فصل 26 و فصول 42 تا 45

جلد سوم – فصول 2، 4 تا 6 و 9 و 10

جراحی عمومی

بر اساس آرای کمیته تعیین منابع آزمون های جامع پزشکی کتاب Essentials of General Surgery- Peter F. Lawrence, 2013 به عنوان منبع آموزش مباحث بالینی جراحی عمومی اعلام شده و برای آزمون های پیش کارورزی 1398 و چهل و هفتمین دوره پذیرش دستیار تخصصی مرجع اصلی آزمون های پیش کارورزی و آزمون پذیرش دستیار تخصصی خواهد بود.
(توضیح اینکه از آزمون های پیش کارورزی اسفند 1399 و چهل و هشتمین دوره پذیرش دستیار تخصصی مرجع اصلی چاپ 2019 این کتاب خواهد بود.)

لینگ خرید مستقیم کتاب افست جراحی لارسن 2018

بیماری های مغز و اعصاب

 • بر اساس آرای کمیته تعیین منابع آزمون های جامع پزشکی "کتاب بیماریهای مغز و اعصاب" تالیف اعضای کمیته علمی انجمن مغز و اعصاب ایران به عنوان کتاب درسی تعیین شده است و برای آزمون های پیش کارورزی 1398 و چهل و هفتمین دوره پذیرش دستیار تخصصی مرجع اصلی سوالات بیماری های مغز و اعصاب در آزمون ها خواهد بود.

** کتاب بیماری های مغز و اعصاب و عضلات "تالیف دکتر اکبر سلطانزاده – چاپ 1396 (برای مطالعه بیشتر)

روانپزشکی

 • >>> درسنامه روانپزشکی بالینی و علوم رفتاری چاپ 1396 (چاپ جدید منبع فعلی) که متناسب با برنامه درسی ملی جدید به روز رسانی شده: فصل های 1 – 6 – 7 – 8 – 9 – 10 – 11 – 13 – 14 – 15 – 16 – 17 – 18 – 19 – 20 – 22 – 24 – 25 – 28 – 29 – 32  برای آزمون پیش کارورزی و کل کتاب برای آزمون پذیرش دستیار تخصصی
 • Pocket handbook of psychiatry/Kaplan & Sadock's/5th edition/Lippincott Williams & Wilkins/2018

شامل: فصل 30 – بخش دارو درمانی

پوست

 • درسنامه بیماری های پوست / مولفین دکتر حسین مرتضوی، دکتر علیرضا فیروز و دکتر محمد شهیدی / انتشارات سپید برگ / چاپ دوم /  بهار 1395

      پاتولوژی

شامل فصل های : 11، 12، 13، 14، 15، 16، 17، 18، 19، 20 و 23 به طور کامل و فصل 10 از صفحه 347 تا 358 و فصل 22 از صفحه 842 تا انتهای فصل

>>> بر اساس نظر گروه تخصصی کمیته تعیین منابع آزمون های جامع پزشکی در صورتی که منبع نامبرده به روز رسانی و در دسترس نباشد، از سال آینده منبع مناسب و به روز جایگزین تعیین خواهد شد.

رادیولوژی

 • Armstrong Peter, et al. Diagnostic Imaging. 7th edition. Black Well; 2013 - خرید مستقیم کتاب آرمسترانگ
 • >>> بر اساس نظر گروه تخصصی کمیته تعیین منابع آزمون های جامع پزشکی در صورتی که منبع نامبرده به روز رسانی و در دسترس نباشد، از سال آینده منبع مناسب و به روز جایگزین تعیین خواهد شد.

بیماری های کودکان

برای آزمون پیشکارورزی بخش های مندرج در جدول زیر و برای آزمون پذیرش دستیار تخصصی کل کتاب مرجع سوالات خواهد بود.

Section

Chapters

Section2: Growth and developement

5,6,7,8,9

Section 3: Behavioural disorders

11,12,13,14,15

Section 5: Psychosocial

21,22,23

Section 6: Ped. Nutrition

And nutritional disorders

27,28,29,30,31

Section 7: Fluid and electrolytes

32,33,34,35,36,37

Section 8: The acutely ill child

38,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46

Section9: Human genetics and dysmorphology

47,48,49,50

Section 10: Metabolic disorders

51,52,53,54,55,56,57

Section 11: Fetal and Neonatal Medicine

58,59,60,61,62,63,64,65,66

Section 13: Immunology

73,74,75,76

Section 14: Allergy

77,78,79,80,81,82,83,84,85

Section 15: Rheumatic disease of childhood

86,87,88,89,90,91,92

Section 16: Infectious disease

93, 96,97,98,99,100,101,102,103,104,105,106 ,107,108,109,110,111,112,113,114,115, 117,118,119, 123, 124, 125

Section 17: The Digestive System

127,128,129,130,131,132

Section 18: The Respiratory System

135,136,137,138

Section 19: The cardiovascular System

139,140,141, 143 ,144, 145,146

Section 20: Hematology

149,150,151,152

Section 21: Oncology

153, 155,156,157,158,159

Section 22: Nephrology and Urology

161,162,163,164,165,166,167,168,169

Section 23: Endocrinology

170,171,172,173,174,175,176,177,178

Section 24: Neurology

179,180,181,182,183,184

Section 25: Dermatology

188,191

Section 26: Orthopedics

199,Hip(p672----676), 201.Foot,club foot(p681—682)

 

 • درسنامه مراقبت های حیاتی و احیای پیشرفته کودکان – سال 1393 *
 • کتابچه مراقبت ادغام یافته کودک سالم – ویژه پزشک – سال 1395 *
 • راهنمای مشاوره با مادر در مورد سلامت و تغذیه کودک – سال 1395 *
 • خلاصه کتاب تازه های تغذیه با شیر مادر برای متخصصین کودکان و پزشکان – ترجمه کتاب Breastfeeding Updates for the Pediatricians – انجمن علمی تغذیه با شیر مادر – فوریه سال 2013 **
 • خلاصه بعضی از فصول کتاب راهنمای تغذیه با شیر مادر برای پزشکان (آکادمی اطفال و کالج زنان و مامایی امریکا سال 2014)**
 • برنامه و راهنمای ایمن سازی – کمیته کشوری ایمن سازی – سال 1394
 • کتابچه مراقبت ادغام یافته ناخوشیهای اطفال (مانا) زیر 2 ماه *
 • کتابچه مراقبت های ادغام یافته ناخوشیهای اطفال (مانا) 2 ماه تا 5 سال – ویژه پزشک – سال 1395 *
 • چاپ وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی – اداره سلامت کودکان
 • نسخه اصلی بر روی سایت دبیرخانه شورای آموزش پزشکی عمومی در دسترس است.

زنان و زایمان

سر فصل

صفحات

1- Prenatal Care

همه صفحات

4- Early Pregnancy Loss

همه صفحات

5- Ectopic Pregnancy

77 – 71

8- Drugs in Pregnancy

همه صفحات

11- Preterm Labor and Post-Term Delivery

همه صفحات

12- Premature Rupture of the Membranes

189 – 186

13-Intrauterine Growth Restriction

205 – 198

14-Multiple Gestation

همه صفحات

15- Diabetes Mellitus and Pregnancy

همه صفحات

16- Hypertensive Disorders of Pregnancy

همه صفحات

17- Medical and Surgical Complications of Pregnancy

همه صفحات

21- Placenta Previa and Abruption

همه صفحات

23- Stillbirth and Intrauterine Fetal Demise

همه صفحات

24- Complications of Labor

همه صفحات

25- Complications of Delivery

454 – 452

32- Contraception

همه صفحات

33- Induced Abortion

همه صفحات

34- Pelvic and Sexually Transmitted Infections

همه صفحات

35- Benign Vulvovaginal Disorders

همه صفحات

36- Amenorrhea

همه صفحات

37- Abrnormal Uterine Bleeding

همه صفحات

38- Premenstrual Syndrome

همه صفحات

40-Infertility

710 – 705

41-Endometriosis

718 – 716

42- Menopause

همه صفحات

55-Leiomyomata

921 – 916

59-Human Papillomavirus and the Management of the Abnormal Pap Test

997 – 989

62- Management of the Adnexal Mass

همه صفحات

63-Gestational Trophoblastic Neoplasms

همه صفحات

 

 • علاوه بر موارد بالا فصل های زیر از کتاب کارنت 2013 منبع آزمون پذیرش دستیار تخصصی خواهند بود:

(Current Diagnosis and Treatment Obstetrics and Gynecology-2013)

 • فصل 36 - Imaging in Gynecology-
 • فصل 37 - Pediatrics and Adolescent Gynecology-
 • فصل 46 - Therapeutic Gynecologic Procedures-
 • >>> بر اساس نظر گروه کمیته تعیین منابع آزمون های جامع پزشکی آخرین چاپ کتاب :

Obstetrics & Gynecology - Charles R. B. Beckmann et. al., American College of Obstetricians and Gynecologists- 2019

به عنوان منبع آموزش مباحث بالینی زنان و زایمان (مامایی) اعلام شد و برای آزمون های پیش کارورزی از سال 1400 و چهل و هشتمین دوره پذیرش دستیار تخصصی مرجع اصلی آزمون های پیش کارورزی و آزمون پذیرش دستیار تخصصی خواهد بود.

اخلاق پزشکی

 • پزشک و ملاحظات اخلاقی – جلد اول : پزشک و ملاحظات اخلاقی / تالیف دکتر باقر لاریجانی و دکتر آرامش / انتشارات برای فردا / چاپ دوم / 1395  

      خرید کتاب پزشک و ملاحظات اخلاقی 1و2

چشم پزشکی

شامل : همه فصل های کتاب به استثنای فصل های: 10، 19، 20، 23، 24، 25، 26، 28 و 29 برای آزمون های پیش کارورزی و همه فصل های کتاب به استثنای فصل 10 برای آزمون پذیرش دستیار تخصصی

 

گوش و حلق و بینی *

 • Ear, nose & throat disease with head & neck surgery/Behrbohn, Kaschke, Nawaka, Swift/3rd edition/Thieme/2010

>>> بر اساس نظر گروه تخصصی کمیته تعیین منابع آزمون های جامع پزشکی در صورتی که منبع نامبرده به روز رسانی و در دسترس نباشد، از سال آینده منبع مناسب و به روز جایگزین تعیین خواهد شد.

ارتوپدی

برای آزمون پیش کارورزی تمامی صفحات کتاب به استثنای موارد زیر:

فصل 14 از صفحه 276 (ابتدای گیرکردن فمور و استابولوم) تا آخر فصل

فصل 16

فصل 17 از صفحه 345 تا آخر فصل

فصل 20

برای آزمون صلاحیت بالینی پایان دوره و پذیرش دستیار تخصصی تمامی صفحات

اورولوژی

>>> اورولوژی عمومی / مولفین: دکتر ناصر سیم فروش ، دکتر اکبر نور علیزاده، دکتر محمدحسین سلطانی یا همکاری اعضای هیات علمی منتخب سراسر کشور / انتشارات تیمور زاده / ویراست دوم – چاپ اول / 1396

خرید کتاب اورولوژی عمومی

شامل فصل های : 1، 2، 7، 8، 9، 10، 11، 12، 13، 15، 16، 17، 19، 20، 21، 22، 26، 27، 28، 29، 30، 31، 31، 32، 34، 35، 37، 39، 41، 42، 43 و 46

فارماکولوژی *

شامل فصول مندرج در جدول زیر:

سرفصل ها

عناوین و زیرفصل ها

قسمت 2 – داروهای اتونومیک

بلوکرهای کولینوسیتور و بازیاب های کولین استراز 8

بلوکرهای آدرنوسیتور 10

قسمت 3 – داروهای قلبی – عروقی

داروهای مورد استفاده در هیپرتانسیون 11

وازودیلاتورها و درمان آنژین 12

نارسایی قلبی 13

داروهای دیورتیک 15

قسمت 4 – داروهای موثر بر عضلات صاف

هیستامین – سروتونین و آلکالونیدهای ارگوت 16

داروهای متسع کننده برونش و سایر داروهای مورد استفاده در آسم 20

قسمت 5 – داروهای سیستم عصبی مرکزی

داروهای ارامبخش – خواب آور 22

داروهای ضد صرع 24

داروهای موثر در پارکینسون 28

داروهای موثر در درمان آلزایمر

داروهای ضد جنون 29

داروهای ضد افسردگی 30

داروهای مخدر / شبه تریاک (اپیوئیدی ) و آنتاگونیست ها 31

قسمت 6 – داروهای موثر بر خون، التهاب و نقرس

داروهای مورد استفاده در اختلالات خون 34

داروهای مورد استفاده در درمان هیپرلیدمی 35

داروهای ضد التهاب غیر استروئیدی – استامینوفن 36

قسمت 7 – داروهای آندوکرین

تیروئید و داروهای ضد تیروئیدی 38

کورتیکواسترونیدها و آنتاگونیست های مربوطه 39

هورمون های گنادی 40

هورمون های پانکراس و داروهای ضد دیابت 41

قسمت 8 – داروهای شیمی درمانی

پنی سیلین ها و سفالوسپورین ها 43

کلرامفنیکل و تترا سیکلین ها و ماکروئیدها 44

آمینوگلیکوزیدها 45

سولفونامیدها و تری متوپریم ، قلوئورکیرولون ها 46

داروهای ضد میکرو باکتری 47

داروهای ضد ویروس (ضد هرپس و آنفلونزا) 49

کاربرد بالینی داروهای ضد میکروبی 51

قسمت 10 – مباحث ویژه

اداره بیمار مسوم 58پداروهای مورد استفاده در بیماری های گوارشی 59

مکمل ها و داروهای گیاهی 60

 
 • >>> بر اساس نظر گروه تخضضی کمیته تعیین منابع آزمون های جامع پزشکی در صورتی که منبع نامبرده به روز رسانی و در دسترس نباشد، از سال آینده منبع مناسب و به روز جایگزین تعیین خواهد شد.