تقویم آزمون های علوم پزشکی در سال 1401


کد خبر: 24


تاریخ خبر: 1400/10/27


تعداد بازدید: 56
وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی مرکز سنجش دآموزش پزشکی اعلام آزمون های علوم پزشکی در سال 1401 (27 دی 1400)

وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی

مرکز سنجش آموزش پزشکی

تقویم آزمون های علوم پزشکی در سال 1401 (27 دی 1400)

تاریخ برگزاری آزمون

نام آزمون

ردیف

22/2/1401

آزمون پذیرش دتیار رشته های تخصصی بالینی پزشکی (دوره8 ی 49 )

1

29/2/1401

آزمون صلاحیت بالینی پزشکی عمومی (توسط دانشگاه ها)

2

5 و 6/3/1401

آزمون کارشناسی ارشد

3

12/3/1401

آژمون کتبی پذیرش دوره های تکمیلی تخصصی (فلوشیپ ) توسط دانشگاه ها

4

19/3/1401

آزمون غربالگری المپیاد علمی علوم پزشکی کشور ( دوره 14)

5

2و3/4/1401

آزمون دکترای تخصصی علوم پایه پزشکی و بهداشت ، دندانپزشکی و داروسازی

6

16/4/1401

آزمون زبان انگلیسی عمومی وزارت بهداشت      mhle  (دوره 66)

7

23/4/1401

آزمون ارتقا و گواهینامه تخصصی پزشکی بالینی (وسط دانشگاه های مجری)

8

30/4/1401

آزمون پذیرش دستیاری دندانپزشکی

9

6/5/1401

آزمون تکمیلی علوم آزمایشگاهی

10

13/5/1401

آزمون ملی دندانپزشکی 1

11

13/5/1401

آژمون ارزشیابی دانش آموختگان دروسازی خارج از کشور 1

12

27/5/1401

آزمون صلاحیت بالینی پزشکی عمومی ( توسط دانشگاه ها)

13

27/5/1401

آزمون ارتقا دستیاران دندانپزشکی

14

3/6/1401

آزمون پیش کارورزی _ آژمون علوم پایه پزشکی

15

4/6/1401

آزمون علوم پایه دندانپزشکی _ آزمون جامع 180 واحدی داروسازی و ارتقای دانش آموختگان داروسازی خارج از کشور

16

10تا13/6/1401

آزمون کتبی دانشنامه تخصصی و فوق تخصصی بالینی پزشکی ( بورد تخصصی(دوره 69 ) و فوق تخصصی (دوره 36))

17

17/6/1401

آزمون زبان انگلیسی عمومی وزارت بهداشت  MHLE

18

24/6/1401

آزمون صلاحیت حرفه ای پرستاری _ اتاق عمل _ هوشبری

19

شهریور 1401

مرحله دوم انفرادی آزمون المپیاد علمی دانشجویان علوم پزشکی کشور

20

5/8/1401

آزمون زبان انگلیسی عمومی وزارت بهداشت  MHLE

21

10/9/1401

آزمون صلاحیت بالینی پزشکی عمومی (توسط دانشگاه ها )

22

15/9/1401

آزمون کتبی دانشنامه تخصصی دندانپزشکی (بورد دندانپزشکی )

23

1/10/1401

آزمون زبان انگلیسی عمومی وزارت بهداشت  MHLE (دوره ی 69)

24

15/10/1401

آزمون ملی دندانپزشکی 2

25

15/10/1401

آزمون ارزشیابی دانش آموختگان داروسازی هارج از کشور 2

26

29/10/1401

آزمون کتبی پذیرش دستیار فوق تخصصی بالینی پزشکی (دوره 40

27

13/11/1401

آزمون صلاحیت بالینی پزشکی عمومی (توسط دانشگاه ها )

28

20/11/1401

آزمون صلاحیت حرفه ای پرستاری _ اتاق عمل _ هوشبری

29

27/11/1401

آزمون زبان انگلیسی عمومی وزارت بهداشت عمومی بهداشت MHLE (دوره 70  )

30

11/12/1401

آزمون پیش کارورزی _ آزمون علوم پایه پزشکی

31

12/12/1401

آزمون علوم پایه دندانپزشکی _ آزمون 180 واحدی داروسازی و ارتفای دانش آموختگان داروسازی خارج از کشور

32