1. انتشارات جعفری
  2. پیراپزشکی
  3. رادیولوژی/ پرتونگاری
  4. تکنیک های پرتونگاری آزمون های رادیولوژِی قفسه سینه و ستون فقرات (مریل)

تکنیک های پرتونگاری آزمون های رادیولوژِی قفسه سینه و ستون فقرات (مریل)

کد کتاب 105201

تکنیک های پرتونگاری آزمون های رادیولوژِی قفسه سینه و ستون فقرات (مریل)

800,000760,000 ریال
تعداد صفحه
زبان
سال نشر
نوبت چاپ
نویسنده

خرید تکنیک های پرتونگاری آزمون های رادیولوژِی قفسه سینه و ستون فقرات (مریل)

5
دارای 5% تخفیف انتشارات حیدری   800,000
760,000 ریال
0 ريال
0 ريال

تکنیک های پرتونگاری آزمون های رادیولوژِی قفسه سینه و ستون فقرات (مریل)

True های مرتبط