1. انتشارات جعفری
  2. پیراپزشکی
  3. رادیولوژی/ پرتونگاری
  4. تکنیک های پرتونگاری آزمون های رادیولوژِی دست و پا (مریل) به همراه اسکنوگرام

تکنیک های پرتونگاری آزمون های رادیولوژِی دست و پا (مریل) به همراه اسکنوگرام

کد کتاب 105199

تکنیک های پرتونگاری آزمون های رادیولوژِی دست و پا (مریل) به همراه اسکنوگرام

1,100,0001,045,000 ریال
تعداد صفحه
زبان
سال نشر
نوبت چاپ
نویسنده

خرید تکنیک های پرتونگاری آزمون های رادیولوژِی دست و پا (مریل) به همراه اسکنوگرام

5
دارای 5% تخفیف انتشارات حیدری   1,100,000
1,045,000 ریال
0 ريال
0 ريال

تکنیک های پرتونگاری آزمون های رادیولوژِی دست و پا (مریل) به همراه اسکنوگرام

True های مرتبط