1. انتشارات جعفری
  2. پرستاری و مامایی
  3. زنان/ مامایی
  4. کالن سونوگرافی در بارداری و ژنیکولوژی ۲۰۱۷ (۳ جلدی)

کالن سونوگرافی در بارداری و ژنیکولوژی ۲۰۱۷ (۳ جلدی)

کد کتاب 00104

کالن سونوگرافی در بارداری و ژنیکولوژی ۲۰۱۷ (۳ جلدی)

4,770,0004,531,500 ریال
تعداد صفحه
سال نشر
قطع
نوبت چاپ

خرید کالن سونوگرافی در بارداری و ژنیکولوژی ۲۰۱۷ (۳ جلدی)

5
دارای 5% تخفیف انتشارات حیدری   4,770,000
4,531,500 ریال
0 ريال
0 ريال

کالن سونوگرافی در بارداری و ژنیکولوژی ۲۰۱۷ (۳ جلدی)

True های مرتبط