1. انتشارات جعفری
  2. علوم پزشکی
  3. روانپزشکی
  4. راهنمای مصاحبه بالینی بر مینای DSM-5

راهنمای مصاحبه بالینی بر مینای DSM-5

کد کتاب 104013

راهنمای مصاحبه بالینی بر مینای DSM-5

200,000190,000 ریال
تعداد صفحه
سال نشر
نوبت چاپ

خرید راهنمای مصاحبه بالینی بر مینای DSM-5

1
دارای 5% تخفیف انتشارات ابن سینا   200,000
190,000 ریال
0 ريال
0 ريال

True های مرتبط