1. انتشارات جعفری
  2. پیراپزشکی
  3. علوم آزمایشگاهی
  4. کتاب خون شناسی،انعقاد و طب انتقال خون هنری دیویدسون 2017

کتاب خون شناسی،انعقاد و طب انتقال خون هنری دیویدسون 2017

کد کتاب 103158

خون شناسی،انعقاد و طب انتقال خون هنری دیویدسون 2017

599,000569,050 ریال
تعداد صفحه
سال نشر
نوبت چاپ

خرید کتاب خون شناسی،انعقاد و طب انتقال خون هنری دیویدسون 2017

2
دارای 5% تخفیف انتشارات حیدری   599,000
569,050 ریال
0 ريال
0 ريال

True های مرتبط