1. انتشارات جعفری نوین
  2. پیراپزشکی
  3. علوم آزمایشگاهی
  4. IQB خون شناسی و بانک خون (همراه با پاسخنامه تشریحی)
IQB خون شناسی و بانک خون (همراه با پاسخنامه تشریحی) گروه تالیفی دکتر خلیلی
IQB خون شناسی و بانک خون (همراه با پاسخنامه تشریحی) گروه تالیفی دکتر خلیلی گروه تالیفی دکتر خلیلی  
IQB خون شناسی و بانک خون (همراه با پاسخنامه تشریحی) گروه تالیفی دکتر خلیلی گروه تالیفی دکتر خلیلی  
IQB خون شناسی و بانک خون (همراه با پاسخنامه تشریحی) گروه تالیفی دکتر خلیلی گروه تالیفی دکتر خلیلی  
IQB خون شناسی و بانک خون (همراه با پاسخنامه تشریحی) گروه تالیفی دکتر خلیلی گروه تالیفی دکتر خلیلی  
IQB خون شناسی و بانک خون (همراه با پاسخنامه تشریحی) گروه تالیفی دکتر خلیلی گروه تالیفی دکتر خلیلی  
IQB خون شناسی و بانک خون (همراه با پاسخنامه تشریحی) گروه تالیفی دکتر خلیلی گروه تالیفی دکتر خلیلی  
IQB خون شناسی و بانک خون (همراه با پاسخنامه تشریحی) گروه تالیفی دکتر خلیلی گروه تالیفی دکتر خلیلی  
IQB خون شناسی و بانک خون (همراه با پاسخنامه تشریحی) گروه تالیفی دکتر خلیلی گروه تالیفی دکتر خلیلی  
IQB خون شناسی و بانک خون (همراه با پاسخنامه تشریحی) گروه تالیفی دکتر خلیلی گروه تالیفی دکتر خلیلی  
IQB خون شناسی و بانک خون (همراه با پاسخنامه تشریحی) گروه تالیفی دکتر خلیلی گروه تالیفی دکتر خلیلی  
IQB خون شناسی و بانک خون (همراه با پاسخنامه تشریحی) گروه تالیفی دکتر خلیلی گروه تالیفی دکتر خلیلی  
IQB خون شناسی و بانک خون (همراه با پاسخنامه تشریحی) گروه تالیفی دکتر خلیلی گروه تالیفی دکتر خلیلی  
IQB خون شناسی و بانک خون (همراه با پاسخنامه تشریحی) گروه تالیفی دکتر خلیلی گروه تالیفی دکتر خلیلی  
IQB خون شناسی و بانک خون (همراه با پاسخنامه تشریحی) گروه تالیفی دکتر خلیلی گروه تالیفی دکتر خلیلی  
IQB خون شناسی و بانک خون (همراه با پاسخنامه تشریحی) گروه تالیفی دکتر خلیلی گروه تالیفی دکتر خلیلی  
IQB خون شناسی و بانک خون (همراه با پاسخنامه تشریحی) گروه تالیفی دکتر خلیلی گروه تالیفی دکتر خلیلی  
IQB خون شناسی و بانک خون (همراه با پاسخنامه تشریحی) گروه تالیفی دکتر خلیلی گروه تالیفی دکتر خلیلی  
IQB خون شناسی و بانک خون (همراه با پاسخنامه تشریحی) گروه تالیفی دکتر خلیلی گروه تالیفی دکتر خلیلی  
IQB خون شناسی و بانک خون (همراه با پاسخنامه تشریحی) گروه تالیفی دکتر خلیلی گروه تالیفی دکتر خلیلی  

IQB خون شناسی و بانک خون (همراه با پاسخنامه تشریحی)

کد کتاب 100123

کتاب IQB خون شناسی و بانک خون (همراه با پاسخنامه تشریحی)

تعداد صفحه
893
زبان
سال نشر
شابک
قطع
نوبت چاپ
نویسنده

خرید IQB خون شناسی و بانک خون (همراه با پاسخنامه تشریحی)

دارای 20% تخفیف  

کتاب IQB خونشناسی و بانک خون (همراه با پاسخنامه تشریحی)

مجموعه سوالات دکتری تخصصی هماتولوژی و بانک خون، علوم سلولی و کاربردی کارشناسی ارشد هماتولوژی و کاردانی به کارشناسی علوم آزمایشگاهی

کتاب IQB خونشناسی و بانک خون (همراه با پاسخنامه تشریحی)

کتاب IQB خونشناسی و بانک خون (همراه با پاسخنامه تشریحی)

فصل 1 : آزمایش های اساسی خون

فصل 2 : خون سازی

فصل 3 : اختلالات RBC

فصل 4 : اختلالات WBC

فصل 5 : انعقاد اولیه و اختلالات آن

فصل 6 : انعقاد ثانویه و اختلالات آن

فصل 7 : سیستم های گروه خونی

فصل 8 : ایمونوهماتولوژی و طب انتقال خون

ضمائم : سوالات کنکور سال 96 و 97 و 98 (کارشناسی ارشد و دکتری)

کالاهایی که کاربران دیگر خریده اند