1. انتشارات جعفری
  2. پیراپزشکی
  3. فناوری اطلاعات سلامت/ انفورماتیک
  4. کتاب فناوری مدیریت اطلاعات سلامت

کتاب فناوری مدیریت اطلاعات سلامت

کد کتاب 101427

فناوری مدیریت اطلاعات سلامت

450,000427,500 ریال
تعداد صفحه
سال نشر
مترجم
نوبت چاپ

خرید کتاب فناوری مدیریت اطلاعات سلامت

3
دارای 5% تخفیف انتشارات حیدری   450,000
427,500 ریال
0 ريال
0 ريال

True های مرتبط